Regulamin

sklepu Internetowego Googly.pl

Sklep Internetowy Googly.pl (zwany dalej: Googly) dostępny pod adresem internetowym https://googly.pl prowadzony jest przez Adsales Sp. z o.o. ul. Krakusa 3/28 , 35-302 Rzeszów, NIP: 8133818258, REGON 383786535, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00793316, o kapitale zakładowym 5.000 zł.

§1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Googly w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Googly.
 3. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Googly, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Googly plików.  
 4. Korzystanie z Googly, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług Adsales Sp. z o.o. ul. Krakusa 3/28 , 35-302 Rzeszów, NIP: 813381825 związanych z  usługami marketingowymi w Internecie.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania zakupu usług przez sklep Internetowy dostępny pod adresem https://googly.pl
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Googly.
  3. zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Googly.
 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy za pośrednictwem Googly.
 4. Korzystanie z Usług wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Regulamin skierowany jest zarówno do osób fizycznych  jak i przedsiębiorców korzystających z Googly.
 6. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Usługodawca poinformuje przez umieszczenie pod adresem https://googly.pl wiadomości o zmianach, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 dni. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał Klienta, dokonującego zamówienia w Googly, chyba że Klient oświadczy Usługodawcy– w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy.
 7. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z Regulaminem w wersji z dnia zawarcia umowy bądź złożenia zamówienia.
 8. Informacje o Usługach zamieszczone na stronie internetowej Googly, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§3 Zamówienia

 1. System informatyczny Googly to urządzenia informatyczne i oprogramowanie      przetwarzające  i przechowywujące dane poprzez sieć Internet. Akceptację Regulaminu należy wyrazić drogą elektroniczną (poprzez zaznaczenie checkbox) podczas rejestracji na stronie Internetowej  pl, przed złożeniem Zamówienia.
 2. Podczas rejestracji należy podać wymagane formularzem dane. Klient ma obowiązek podania właściwych, poprawnych, kompletnych i prawdziwych danych celem utworzenia Konta Klienta. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Klienta wraz z podanymi podczas rejestracji danymi.
 3. Przed złożeniem zamówienia, klient musi obowiązkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją zamówienia lub/i zgodę dobrowolną by otrzymywać informację handlową drogą elektroniczną oraz newsletter.
 4. Składając Zamówienie Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym poprzez funkcjonalność „koszyk” online.
 5. Po złożeniu przez Klienta prawidłowego Zamówienia Sprzedający prześle automatyczną wiadomość e-mail, zawierającą informację o szczegółach Zamówienia.
  Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się w ciągu 12 godzin od otrzymania przez Googly płatności za usługę poprzez jeden z udostępnionych systemów płatności online.
  Sprzedający wystawia za sprzedane produkty fakturę VAT.
 6. Zapłata  za usługę następuje za pośrednictwem  przelewu bankowego oraz systemu bezpiecznych płatności PayU udostępniany przez PayU S.A. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem PayU znajdują się na online: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/TC_of_the_PayU_System_pl_oct20.pdf
  Ceny podane przy dostępnych produktach w Sklepie są cenami brutto łącznymi podanymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT.

 

§4 Odstąpienie od Umowy i Reklamacje

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dni, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia Umowy/ złożenia zamówienia.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia reklamacyjnego. Ewentualną reklamację należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej  na adres Usługodawcy kontakt@googly.pl
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem jest sąd rzeczowo właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Shopping cart

0

No products in the cart.